אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

שויון או שלטון

ב תמוז | 04.07.2011

ושוב אנו בבראשית. עוצמה רבה של אמת נשקפת ונגלת מתוך הלימוד והעיון במעשה בריאת העולם. הקב"ה השתית את עולמו על אדני אמת ויצק את יסודותיו באופן ישר ונכון. כמה נאה וכלילת יופי הכתרת הבורא את בריאתו בכתר "טוב מאד" (בראשית א' ל"א) "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".
האדם – בכניעתו ליצריו – עיוות את פאר הבריאה ופגם בהרמוניה הנפלאה השזורה בין דברי הראשית. ראוי לנו לעיין היטב וללמוד מן העיון, אורחות חיים, לעסוק ב"טוב מאד" הזה שלפני העיוות והפגם.
על הפסוק (בראשית א' ט"ז) "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים" דרשו חז"ל: בפשטות מובן ששני המאורות השמש והירח היו גדולים בשוה ומאירים בשוה. ממשיך הפסוק ומחלק ביניהם "את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה" מכאן משמע שיש מאור גדול ויש קטון ואינם שוים. מבארים חז"ל (חולין ס':) שבאה הלבנה לפני הקב"ה וטענה "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד" כלומר שלא יתכן ששני המאורות יהיו בגודל שוה ובמעמד שוה. אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך. מצד האמת היה יכול הקב"ה לנזוף בלבנה ולומר לה אמנם כן, שני מלכים כן משתמשים בכתר אחד. הרי הקב"ה ברא שני מאורות שוים בגדלם ובמאורם מלכתחילה, מכיוון שזה רצונו, אך הקב"ה מסכים ומשנה את מעשה בראשית. מדוע?
זאת ועוד: מתשובת הקב"ה ללבנה – "לכי ומעטי את עצמך" – משמע שהסכים הקב"ה עם הטענה, והסכים שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. אך הפתרון המוצע אינו הגדלת מי מהם אלא הקטנת הטוען. אם אכן כך צריך לברר מדוע ברא הקב"ה מלכתחילה שני מאורות גדולים? מדוע לא ברא אחד מהם קטן ואחד גדול? מה עלתה במחשבה לפני ה' בתחילה ומה השתנה לבסוף? שאלה נוספת מדוע השתנתה כביכול דעתו של הקב"ה הרי הוא יודע מראשית אחרית ויודע שתבוא הלבנה ותטען וטענתה תתקבל, מה בא ללמדנו המשא ומתן הזה?
מקום נוסף בו יש לכאורה שינוי במעשה בראשית, מביא אותנו לשאול שאלות דומות: ביום השישי למעשה בראשית ברא הקב"ה את כל הנפש החיה על הארץ: את החיות, הבהמות והרמשים. אח"כ נאמר ויברא אלוקים את האדם בצלמו... זכר ונקבה ברא אותם... ויברך אותם אלוקים. התורה לא מפרטת את כל מעשה בריאת האדם בפרק בריאת העולם אלא בפרק הבא. בינתיים נאמר בתורה על כל מעשה בראשית "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". בפרק הבא נאמר "ואמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו..." זוהי אמירה יחידה בכל מעשה בראשית, קשה וחד משמעית "לא טוב". ואכן ה' מפיל תרדמה על האדם, מוציא צלע מצלעותיו ובונה אותה לאשה עצמאית המובאת אל האדם כעזר כנגדו. מעתה גם האדם ואשתו הם חלק מכל מעשה בראשית המוכתר בכתר טוב מאד. גם כאן יש שינוי במעשה בראשית. הקב"ה היודע מראשית אחרית ידע שסופו לומר לא טוב היות האדם לבדו היה צריך אם כן לבוראו מיד כשני גופים מחולקים באופן שלא יהיה לבדו אלא יהיה לו עזר כנגדו. מדוע בראו יחידי ושינה?
אולי ניתן לבאר ולהסביר שאכן הקב"ה יודע מראשית אחרית ודווקא משום כך, משום שיודע הוא שהאדם ואשתו אמורים להיות מאוחדים – ממש מציאות אחת, נשמה אחת – וגוף אחד בראם כאחד. חילקם לשניים, וכל זה על מנת שיעשו את הקשר ביניהם, את החיבור והאחדות כחלק מתפקידם בחיים. על מנת שתהיה להם אפשרות להצליח בתפקידם, על מנת שיקשרו קשר, יתחברו ויתאחדו יחזרו למצב הראשון של אחדות גמורה. ניתן לחשוב שלולי היו אדם וחוה מציאות אחת לא היו יכולים להתחבר אחר חילוקם למציאות אחת והיו תמיד שני נפרדים שקשורים זה לזו באופן חלקי. מעתה אחר שהבנו ש"היו" הם ממש אחד, ואח"כ חולקו מובן יותר שחוזרים הם ופועלים בעצמם על מנת ליצור את החיבור. זה מה שנותן סיכוי לאחדות מושלמת לבשר אחד ממש ויתכן שכך עלתה במחשבה לפניו כבר מראש.
אין ספק שיש קשר בין שתי הבריאות שנזקקו לשיפור כביכול. המאורות והאדם ויש ללמוד מאחת על רעותה.
בעניין המאורות מסכים הקב"ה עם טענת הלבנה שאכן אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. יש למעט אחד מהם. אין שוויון, הירארכיה שולטת. בעניין אדם וחוה ממש ההפך, מסכים הקב"ה שלא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. יש שוויון ואין מעמדות. לא נאמר לנגדו כמו שנאמר בעשו ואלכה לנגדך (בראשית ל"ג י"ב), לא מנגדו כפי שנאמר בהגר ותשב לה מנגד (בראשית כ"א ט"ז) אלא כנגדו - כמוהו. יש כאן שימוש בכף הדמיון המחייב הדדיות ברורה. איך ניתן להבין הבנות הפוכות אלו?
ניתן אולי לומר שבענייני מלכות אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. לא שייך שיהיו שני מלכים על אותה ממלכה כי כל מלך גורע ממלכות חברו ונמצאת מלכות שניהם אינה שלמה. במלכות חייבים הירארכיה כאשר אחד ממעל לשני רק כך שניהם יכולים להיות מושלמים בתפקידם. לעומת זאת בשותפות דווקא יש עניין ששניהם יהיו שותפים בשווה כאשר אין אחד מעל חברו. כאן לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו כשהעזר הוא כנגדו באופן שאם זכו נהיית עזר ואם ח"ו לא זכו נהיית כנגדו.
האדם וחווה נבראו באופן שונה. הם מבינים את המציאות באופן שונה, מתייחסים ומתנהגים לכל דבר בדרכם הייחודית, הפרטית. אחריהם כל ממשיכי דרכם מגיבים כמוהם. אי אפשר לחשוב שתשרור ביניהם מערכת של שלטון. מפאת שונותם לא יוכלו לשלוט ולהישלט אחד על ידי זולתו. הם זקוקים לחיפוי הדדי, להתאמה, למיצוי יתרונות המחפים על צרכים באופן הדדי.
אכן הקב"ה מעניש את חווה ואיתה את כל ממשיכות דרכה "והוא ימשול בך". אך דע לך הבעל, אין לך לממש את העונש הזה, לגביך אין זה עונש, זוהי יצירת צורך פנימי טבעי של האישה במורה דרך. כדאי  לך להיות ראוי להיות מורה דרכה. אך אם תנקוט מצידך בדרך של ממשלה ושלטון, תוכר כמתנשא, כעריץ. תעורר התנגדות פנימית, תיצור פחד, חיץ ופירוד. בבית כזה שמי מבני הזוג מתנשא למלוך, לא תהיה אהבה. בין איש לאשה ראויות לשרור אחדות, שלמות, אהבה. מצבים אלו יושגו רק מתוך שותפות הדדית. ברגע שיגיעו הם למצב של מלכות ושלטון מיד חוזרת ההירארכיה ומחיבת שלא ישתמשו שניים בכתר אחד ומיד מתפתח מאבק מי בראש. אלו אורחות החיים אותם יש ללמוד מאותם שני חלקים בבריאה שנבראו מלכתחילה על מנת לחזור ולשפר בהם ולבוראם מחדש. שררה ושלטון יוצרים הירארכיה – הקטנת צד אחד לעומת העצמת זולתו, שולט ונשלט. אין הם ראויים בתוך חיי הבית. בחיי זוגיות אין מקום להבדלי מעמדות אדרבא אחדות תושג מתוך הדדיות.
אמנם אחדות אמת זו יכולה להיות מושגת אך ורק מתוך כניעה מוחלטת לשולט האמיתי היחיד שהוא ורק הוא "לבדו" מלך מלכי המלכים בורא העולם ומנהיגו. באמונה בה' בהדדיות ושותפות תיכון אהבת אמת.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות