אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

ופרוס עלינו סוכת שלומך

ב תמוז | 04.07.2011

סוכת שלום. סמל פשטות וצניעות. ביטוי לאמונה ובטחון בבורא עולם. זכר להוציאו את עמו הנבחר מבית עבדים בהשגחה פרטית, לנשיאתו אותם על כנפי נשרים כנשוא האומן את היונק, לכלכלתם במדבר וסיפוק כל צרכיהם והגנתו עליהם בענני כבודו.
בדברי הנביא ירמיהו (ב', ב') "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" בא העניין לביטוי כמשל לקשר זוגי כביכול בין הקב"ה לכנסת ישראל כרעיה ההולכת אחרי דודה למרות קשיים אוביקטיביים עצומים, מאמינה בו, סומכת ובוטחת בהנהגתו וחוסה בצילו. הדוד מנגד מחזר אחריה בהשפעת טובו, מכיר וזוכר לה חסד על אמונה בו ובכך מתחזק ומתהדק הקשר ההדדי.
מצאנו בפוסקים בדיני סוכה עניינים השייכים לבנין הבית היהודי והעמקת יסודותיו והרי הם לפניכם כלימוד עיון והעמקה בעניני זוגיות וחברות וחשיבותם מבלי לגעת הלכה למעשה בהלכות סוכה.
הרוצה להסיק מסקנה מעשית יוועץ ברב מורה הוראה ופוסק הלכה לפי ענינו הפרטי. כיצד לנהוג הלכה למעשה.
מצווים אנו לישב בסוכה שבעת ימים (ויקרא כ"ג). אין הכוונה לפעולת ישיבה בסוכה כפעולת ישיבה על ספסל או כיסא, וכפעולות שכיבה עמידה או הליכה אלא למציאות של ישיבה. מציאות של התישבות בסוכה כמצוות ישוב ארץ ישראל.
מצות הישיבה בסוכה מתקימת על ידי ההויה והשהות בסוכה. על ידי עשית כל פעולות האדם אותן רגיל הוא לעשות בביתו. אכילה, שתיה, לימוד, שיחה, שינה וכדומה- דוקא בסוכה. חז"ל דורשים זאת מן הפסוק "בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כ"ג) "תשבו"- כעיין תדורו. כלומר ישיבתכם בסוכה צריכה להיות כפי שרגילים אתם לדור במדורכם- לגור בביתכם.
בסימן תרל"ט ס"ע כ' בהלכות סוכה מציין הרמ"א שכבר התפשט מנהג להקל בשינה בסוכה, עד שרק המדקדקין במצוות ישנים בסוכה. הוא מביא את דברי המרדכי- אחד הראשונים- המסביר זאת מכיוון שבלילה קר לישון בסוכה והמצטער מן הסוכה פטור מן הסוכה. הרמ"א עצמו מסביר קולא זו מן הדין שהוסבר לעיל כלומר כיון שחז"ל דורשים "תשבו" כעיין תדורו וישיבת הסוכה צריכה להיות כדירת האדם בביתו כך היא מצותה.
בביתו אדם דר עם אשתו, אוכל, שותה, לומד, משוחח וכו' כך גם בסוכה. אומנם הסוכה היא מקום שאינו עשוי לצניעות. סוכה כשרה בשתי דפנות ושלישית אפילו טפח . גם אותן דפנות יכולות להיות עשויות כהלכות מחיצות על ידי גוד או לבוד ואינן ראויות לצניעות לכן אין אישה יכולה לישון בסוכה, אם כן גם בעלה אינו יכול לישון בסוכה מחמת שלא מתקיים בשנתו בסוכה דין תשבו כעיין תדורו. מוסיף הרמ"א וממליץ שראוי שתהיה לאדם סוכה מיוחדת כלומר שיכול להתיחד בה עם אשתו באופן צנוע ואז ישן עם אשתו לכתחילה. (עיין בביאור הלכה תרל"ט א' ד"ה "ואל יעשה...")
משמע מדבריו עד כמה חשובה ההנהגה הזוגית הטבעית, השהות המשותפת, הקרבה, הביחד. זהו בנין קבוע, יש להעתיק בנין זה לסוכה בחג הסוכות. מניעה מהעתקת בנין חיים זה על הרגליו הטבעיים,  מונעת מלקיים מצות סוכה כהלכתה.
המגן אברהם מביא את השל"ה הקדוש המוסיף עומק לדברים. הוא מבאר שאדם הרגיל לשהות עם אשתו ולישון עמה בביתם ונאלץ לוותר על חברתה ועל השתתפותה עימו לשם קיום מצות סוכה נחשב מצטער. מצטער הוא על הפרוד והניתוק מאשתו בגלל מצות סוכה כיון שכך פטור הוא מן השינה בסוכה כדין כל מצטער מן הסוכה. (אמנם הסוכה נחשבת דירה כי יש לו יכולת טכנית לישון שם לבדו אך הפרוד מאשתו נחשב צער הפוטר אותו מן השינה בסוכה).
ראה עד כמה ירדו השל"ה הקדוש והמגן אברהם לסוף דעתו של האדם והבינו שחיי הזוגיות, חיי חברות, הרמוניה משפחתית ושיתוף מוחלט הם כל כך חשובים עד שהעדרם גורם צער הפוטר מן הסוכה. מי שאינו חש צער בפרוד כזה שאינו אלא זמני אך מצער כנראה לא בנה את בניין חייו כבנין קבע ומה שהיה פשוט לשל"ה הקדוש ולמגן אברהם לא קיים אצלו. חשוב שיקח זאת לתשומת ליבו לתקן את דרכיו ולשפר את מערכת הזוגיות במשך כל השנה. לחפש דרכים לחזק את הקשר ולבסס את התא המשפחתי, עד ששינת שבעה לילות בנפרד יהיו צער עבורו.
הט"ז מוסיף מימד אחר לענין, לדעתו טעם קולת השינה בסוכה הוא מדין העוסק במצוה פטור מן המצוה.  נפסק להלכה בהלכות יום טוב סימן תקכ"ט שחייב אדם לשמח את אשתו ברגל ולכן כיון שעסוק הוא במצוה של שמחת אשתו,  ושמחה רבה היא לה כשבעלה ישן עמה בחדר, פטור הוא ממצות השינה בסוכה, הוא מביא ראיה מרבה בר רב הונא ורב חסדא שהלכו להקביל פני רבם- רבן גמליאל (שהיה נשיא הדור) בחול המועד סוכות, כמצות חז"ל חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, וישנו בדרכם חוץ לסוכה מדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. העוסק בכבוד רבו פטור ממצות סוכה. כך הדין לעוסק במצות שמחת אשתו ברגל שפטור הוא ממצות סוכה.
הט"ז מדגיש שאפילו כשאישתו איננה טהורה מכל מקום שייך שמחה ותענוג בזמן שבעלה שוהה עימה ונמצא בחברתה . עצם היותו כשותף, כחבר, ביחד, עצם חלוקת זמנו בחברתה זה עיקר שמחתה ולכן העוסק בכך פטור ממצות שינה בסוכה. (כן דעתו של התוספות ביבמות ס"ב: ד"ה חייב אדם).
 בעלי התוספות והט"ז ירדו לעומק דעתה של האשה, הבינו את צרכיה, אמדו את יסודות בנין הבית היהודי ויסודות הזוגיות, והסביר הט"ז בכך את קולת השינה בסוכה לפי עיקר חיובו של המחפש לעבוד את ה' ולעשות רצונו בסיפוק צרכי אשתו בהנעמת חייה כחלק מעבודתו את ה' אפילו על חשבון קיום מצות שינה בסוכה. והדברים מדברים בעד עצמם!!  

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות