אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

מחולות בכרמים

ב תמוז | 04.07.2011

המשנה האחרונה במסכת תענית (כו') מביאה את דברי רבן שמעון בן גמליאל "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים – שלא לבייש את מי שאין לו... וחולות בכרמים(לשון מחול וריקודים). ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך... תן עיניך במשפחה "שקר החן והבל היופי אישה יראת ה היא תתהלל".
ואומר: "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה"
וכן הוא אומר:"צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו". ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
משנה זו טעונה לימוד והסבר. ראשית, עניין טכני לכאורה - מה פירוש "ואומר" שבסוף המשנה "וכן הוא אומר" שבהמשך. מי הוא האומר ומוסיף ואומר? 
במושכל ראשון זה חלק ממאמר הנשים  המחוללות אך אין קשר לכאורה בין הפסוק השלישי  לראשון? ועוד מדוע נאמר אומר בלשון זכר? (אמנם שאלה זו יכולה להיות מוסברת ברגילות התנא או באומר הפסוק).
אך שאלה ערכית נוקבת במשנה זו, הגמרא מתלבטת לגבי יום ט"ו באב מה משמח בו כל כך ומסבירה מספר הסברים הנעוצים בעובדות היסטוריות משמחות אך לגבי יום הכיפורים הגמרא מבינה שיום שמחה הוא כי הוא יום קבלת הלוחות השניות ויום מחילת עוונות אך האם שמחה זו מאפשרת ריקודי בנות בכרמים? היום הקדוש ביותר בשנה, פסגת עבודת הכהן הגדול בבית המקדש הופך להיות יום מחולות וריקודים של בנות בכרמים? ברור שהריקוד היה חיובי בעיני רבן שמעון בן גמליאל אין בדבריו ביקורת אלא ציון שבח, הדבר טעון הסבר.
צריך אולי להקדים ולהסביר שבני ישראל היו במדרגה גבוהה ביותר בזמן מתן תורה בהכריזם כאיש אחד בלב אחד נעשה ונשמע בקבלם עול מלכות שמיים באופן מושלם. אך הנה, תוך ארבעים יום כבר ירדו ממעלתם בעשיית עגל מסיכה ומחולות סביבו. מעשה המשכן ועבודת הקורבנות הם כעין כפרה על מעשה העגל והעפלה מחדש לפסגה רוחנית גבוהה כפסגת מתן תורה. הדבר אף נאמר בפירוש בירושלמי (שקלים א' א') על הפסוק "ועשית כפורת זהב טהור" (שמות כה' יז") יבוא זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל. וכן מובא במדרש תנחומא (תרומה ח') שכל זהב המשכן מהווה כפרה על חטא העגל.
עוד צריך לומר שהנשים לא חטאו בעגל ההיפך הוא הנכון, הן התנגדו ולא השתתפו במגבית עד שאהרון ברצונו לדחות את לחץ העם לעשות פסל מסיכה אומר להם "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם..." מתוך הבנה שהנשים תדחינה את בקשת הגברים ויתעכב המעשה כולו (פרקי דרבי אליעזר מה) אך הגברים בלהיטותם גוברים על דחיה זו ומצליחים להביא לו מספיק זהב עד כדי עשיית העגל. לשון המדרש שם שהתנגדות הנשים זיכתה אותם בשכר בעולם הזה – המנעות ממלאכות בראשי חדשים ושכרן מובטח להם לעולם הבא. כן מובא במדרש הגדול בתנחומא ישן שבזכות המנעותן זו זכו להיכנס לארץ ישראל.
אם כך ניתן להסביר את מחולות הבנות בכרמים דווקא ביום הכיפורים כביטוי לכך שיום הכיפוריםנועד בעצם לגברים. הנשים מצד עצמן לא היו זקוקות לו כי הן לא היו שותפות בחטא. אמנם מצד היותן חלק מכלל ישראל, נוטלות הן חלק ביום הקדוש אך כנשים יש להן סיבה מיוחדת לשמחה גדולה הבאה לביטוי בריקוד ומחולות כנגד מחולות העגל בלבוש לבן כלבוש הכהן הגדול בעת עבודתו את עבודת יום הכיפורים.
מכאן אולי אפשר להסביר את סיום המשנה אחרת: הנשים מחוללות ואומרות "אשה יראת ה' היא תתהלל", יתכן להסביר שהקב"ה משיב לכנסת ישראל: "את רעייתי!" והנשים מוכיחות - בכך שלא השתתפו בחטא  - שנשארו ברום המעלה שאפשר להיות קרובים אל ה' אם נמנעים מן החטא. הנשים ממליצות תנו עיניכם בייחוס וכבוד המשפחה ההלל מגיע על יראת ה' והקב"ה כביכול משיב: "אכן תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה". מגיע שכר על המצוות ועל העמידה בנסיון. ומכאן לכלל ישראל: "עשו מעשה! שובו אלי בני ואשובה אליכם, פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה". וממשיך ואומר "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אימו" -  כהסבר המשנה - זו הפסגה הגבוהה של מתן תורה ממנה ירדו כלל ישראל בהיכשלם בחטא העגל. אכן נתכפר להם על ידי מעשה המשכן והמקדש בעבודת הקורבנות וביותר ביום הכיפורים בעבודת הכהן הגדול – עבודה חשובה ומיוחדת. ביום שמחת ליבו – זה בניין בית המקדש בלשון המשנה שיבנה במהרה בימינו. הנה אם כן, קשר זוגי פרטי – בניין משפחה פרטית מסויימת הופך להיות תבנית הקשר בין הקב"ה לכנסת ישראל.
יש לנו לזכור זאת בהנהגתנו הפרטית, כל אחד ואחד מאיתנו, כל בית ובית – מעט מזער אמנם, אך יכול להשפיע על כל הכלל. הרי במשנה יש מעבר מקשר פרטי לקשר כללי, כך גם בחיינו, כל בית יכול להפוך גם הוא לתבנית קשר בין הקב"ה לכנסת ישראל, אם הקשרים הפרטיים יתחזקו, יתאמצו, יעסקו בבניה, בחיבור, בשייכות, גם הקשר הכללי של כנסת ישראל לקב"ה יתחזק ויתאמץ . גם אנו במעשינו אלו נהיה כפותחים פתח כפתחה של מחט והקב"ה יחזיר לנו כפתחו של אולם. ירומם אותנו, ינשאנו מכל האומות עד הפסגה הגבוהה. ביום שמחת ליבו – זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות