מאמרים

נגוהות אור

ז אלול | 06.09.2011

"מי האיש החפץ חיים"

 כך פותח דוד המלך את דבריו המורים דרך חיים. וכי יש מי שלא חפץ חיים? כולנו בעצם הוויתנו חפצי חיים. על כורחנו אנו חיים וחפצים לחיות. ברור איפה כי קיום החיים אליו מתכון דוד המלך ע"ה אינו רק קיום האורגניזם המורכב הקרוי אדם, סתם כך כדי להמשיך לשרוד. ברור כי חיי האיש הם קיום הטווית דרך חייו, קיום הויתו הרוחנית, קיומו כצלם אלוקים. הבנתו את עומק תפקידו בעולם ופעולתו לישומו בפועל.
לצורך זה מחזק דוד המלך ע"ה את הצורך לשלוט בכח הדיבור. הדיבור הוא הביטוי של הנפש האלוקית הנמצאת באדם התלויה ברוח ובנשמה כחיבור כביכול לבורא העולם בכבודו ובעצמו. השליטה על הרוח ממללא, הדיבור מתוך מחשבה והחלטה ולא מתוך ספונטניות. נצירת הלשון והשפתיים הן הנהגות ראויות ונכונות בהן בא לביטוי חפצנו בחיים, הבנתנו את המקור, את החלק אלוה ממעל הקים בנו כבני אנוש. את היותנו מחוברים ותלויים כביכול בבורא עולם בכבודו ובעצמו. חיזוק הרוחניות, השלטת הרוח על הגשם – הפנימיות על החיצוניות זהו האיש. בחיי איש כזה ראוי לחפוץ.

זאת ועוד ממשיך דוד המלך. האדם הרוחני הזה ראוי לו לנקוט בדרך של "סור מרע ועשה טוב".
ממש הוראה ברורה יש כאן, הימנעות מן הרע, מן הכיעור, מן ההפסד, מן החטא ועשיית טוב.
קודם כל הימנעות מן הרע ואח"כ עשית טוב. זו הדרך המומלצת והנכונה. אי אפשר לעשות טוב מעורב ברע, הרע מעיב, מפריע, מקשה. יש להימנע ולמגר את הרע. או אז הטוב יוכל להיות זך וטהור, טוב מוחלט שיוכל להשפיע נחת רוח ולהביא למושלמות ואיזון.

גם יוסף הצדיק הבין כך, שיש צורך להימנע מן הרע ואז לעשות טוב באופן מושלם. מסיבה זו קרא שם בנו הראשון מנשה כפי שנאמר בפסוק "כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי" (בראשית מ"א נ"א) נשני מלשון נשיה – שכחה, כלומר השכיח ה' ממני את תלאותי וצרותי הראשונות שנגרמו לי בבית אבי (ספורנו). ובכן אומר יוסף: בבן זה שנולד לי, אני שוכח אני את הקשיים ואת הרע, ומכאן אפשר להמשיך לטוב. לבן הבא אחריו קורא יוסף אפרים "כי הפרני אלוקים בארץ עניי" (שם נ"ב). אחרי הנשיה, השכחה של הרע אפשר להתרכז בטוב: בפריה בהתרחבות בשגשוג בהצלחה. מיגור הרע ואח"כ עשית הטוב.
כשמגיע יוסף לבקש את ברכת אביו לבניו, הוא מגיש אותם לפניו כסדר הולדתם. כפי תפיסת עולמו. מנשה המיצג את שכחת הרע ומיגורו בשמאלו על מנת שיהיה בימין יעקב המברך ואת אפרים סמל השגשוג ועשית הטוב בימינו על מנת שיהיה בשמאל יעקב. מיגור הרע תנאי ראשוני, קודם לעשית הטוב.
יעקב משכל את ידיו, הוא מציב את אפרים בימינו ואת מנשה בשמאלו ובכך מחשיב יותר את עשית הטוב מאשר את מיגור הרע.
יוסף מנסה לתמוך את יד אביו ולהחזיר את הסדר הנכון לפי תפיסת עולמו: קודם מיגור הרע ואח"כ השגשוג אך
יעקב לא מקבל את התערבותו של יוסף.
יעקב אבינו, האיש התם, השלם, המיצג את מידת האמת שהקב"ה בכבודו ובעצמו ניצב עליו וקורא לו א-ל, מציב אלטרנטיבה להבנתו של יוסף הצדיק. אומר יעקב: אכן בדרך כלל נכון למגר את הרע לפני עשית הטוב כדי שהשגשוג ההפריה הצמיחה תהיה מקסימאלית, ומושלמת בלי הפרעה. אך לעיתים יקח כל כך הרבה זמן למגר את הרע, וצריך יהיה להשקיע בכך כל כך הרבה אנרגיה עד שלא תהיה יכולת ולא תהיה אפשרות להצליח במשימה. כל כך הרבה כוחות צריך להשקיע במיגור הרע עד שלא יהיה כוח ח"ו לעשיית הטוב וממילא לא יהיה השגשוג מושלם.

עדיף לכן להשקיע בעשיית הטוב תוך כדי קיום הרע: לא כאידאולוגיה, אלא כברירת מחדל.
אומר יעקב "ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו". (בראשית מ"ח י"ט). כלומר: נכון לעשות טוב אפילו לא מושלם ולהוסיף עוד ועוד טוב יחד עם קיום הרע עד שיגבר הטוב ויצליח להתקיים עם הרע ובסופו של תהליך יקטן הרע וידעך עד שיעלם.
לא תמיד יש לנו את ה"לוקסוס" להתנהל לפי התוכנית האידיאלית. לא תמיד התוכנית האידאלית עומדת במבחן המציאות, במקרים כאלו כדאי להיות ריאלי וליישם את השיטה שעובדת בפועל ונותנת פירות.
אפרים בימין במקום החשוב אחריו מנשה: קודם כל עשית הטוב ואחריה מיגור הרע.

ברוח ימי החנוכה מקבלים הדברים משנה תוקף. עשית החלשים, המעטים, הטהורים, הצדיקים היא שהביאה את התשועה. בתוך עוצמה של רוע, בתוך גלות נוראה, בתוך החושך הבליח אור שממנו תשועה ונצחון, נועם וטוב.
גם בקריאת התורה בא הדבר לביטוי: לא סתם קבעו חז"ל את קריאת פרשת הנשיאים כקריאת התורה בימי החנוכה. חוץ מעניין חנוכת המזבח המשותף לחנוכת המשכן יש כאן הקדמת אפרים למנשה על ידי הקב"ה בתורה הקדושה.

הקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול מקבל את "פסיקתו" של יעקב אבינו. המדרש מתבטא "קיבל את גזירתו" (תנחומא נשא כ"ט) כפסק בית דין של מטה. הקב"ה מקדים בחנוכת המשכן בקרבנות הנשיאים את קרבנו של אפרים לקרבן מנשה. לפי הנהגת הקב"ה את העולם נולד מנשה לפני אפרים. כיון שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה קיבל זאת הקב"ה כביכול כגזירה והקדימו בקרבנות הנשיאים. אפשר אולי ללמד מכך שלא רק כהוראת שעה אלא מעתה כך ראוי לנהוג, לא רק כברירת מחדל אלא כשיטה, כדרך חיים. במצבים מסוימים של צורך בשינוי דרך חיים, יש להקדים הנהגת אפרים להנהגת מנשה. יש לעשות טוב בלי להתייחס בכלל לרע. פשוט להתמקד בטוב, בעשייה, בשגשוג. להעיר ולעורר את האהבה עד שתחפץ.
יש כאן הסכמה של הקב"ה ליעקב אבינו כבית דין של מטה וקבלת פסק דינו: קודם אפרים, קודם השגשוג העשיה הטוב אחר כך מנשה. עשה טוב ואחר כך סור מרע.
כל מי שרוצה לשנות דרכיו לשפר, לתקן, להתקדם בעבודת ה' בחייו הפרטיים או בבנין ביתו – בחיי הזוגיות יכול ללכת בדרכו של יוסף הצדיק, בדרכו של דוד המלך. למגר את הרע ולהגיע לטוב מזוכך וטהור.
יכול הוא גם לבחור בדרכו של יעקב אבינו עשה טוב ומגר על ידו את הרע. אחר שנהג כך הקב"ה והקדים את אפרים למנשה יתכן שנכון וראוי לבחור כך לכתחילה. לעשות טוב. לעסוק בשיפור, בעשיה, בשגשוג, בלי להתיחס בכלל לרע. מתוך הבנה שעל ידי הדבקות בטוב ילך הרע ויקטן עד הכחדתו המלאה עד מיגורו. זו הדרך הראויה, דרכו של אבינו יעקב.

אם כן: חייכו זה לזו, החמיאו זו לזה, השתדלו בטובת זולתכם. התענינו בהם, דרשו בשלומם, השתתפו בעשיותיהם. היו אמפטיים, מבינים, תומכים ומקשיבים. תנו להם בלב רחב, הוסיפו שמחה, הוסיפו טוב, והוסיפו אור.
ההארה מגרשת את החושך
בעוצמת נגוהות אור.


הדברים נכתבים מתוך עיון ב"שפת אמת" (פר' צו תרמ"ט) "נעם אלימלך" "שם שמואל" ו"דברי יחזקאל" (פר' ויחי).

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

תגובות

כל התגובות