אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

האהבה במיטבה

כה סיון | 27.06.2011

בורא העולם מלמד אותנו בתורתו הקדושה שיש אפשרות להפסיק קשר של נישואין על ידי גט: "כי יקח איש אשה...והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי ימצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו" (דברים כד א'). הבעל לוקח את האשה והוא זה ששולח אותה ומגרש אותה מביתו. היא אכן נקראת בלשון התורה גרושה."ואשה גרושה מאישה לא יקחו" (ויקרא כא ז'). יש בזה מן ההיגיון. היא, האשה מופעלת על ידי האיש. הוא זה שלקח אותה כלומר פעל ויצר מעשה קידושין והוא זה שפועל ויוצר את הפסקת הקידושין, הוא משלח ומגרש אותה מביתו. היא נפעלת-מקודשת ומגורשת, והיא נקראת גרושה. האיש לעומתה היה אמור להיות נקרא מגרש .
מצאנו בלשון חז"ל (פסחים קי'ב) את המינוח "גרוש שנשא גרושה". ראוי לברר מי גרש אותו? היא הרי לא פועלת ולא יוצרת את מעשה הקידושין, נכון לחשוב שהיא גם לא פועלת את מעשה הגירושין. היא לא מגרשת אותו, הוא המגרש .מדוע נקרא גם הוא בפי חז"ל גרוש? מדוע הוא נפעל? אולי מותר לחשוב שבדיוק באופן שהוא נקרא גרוש, למרות שלא היא גרשה אותו, גם היא נקראת גרושה לא בגלל שהוא גרש אותה אלא מסיבה אחרת. ראוי  לברר  את שורש העניין. אולי יש בשמות התואר האלו "גרוש" ו"גרושה" תוכן נוסף משמעותי? תוכן שיוכל לשפוך אור על מציאות הגירושין מזווית אחרת. יתכן שאור זה יאיר אף את מציאות חיי הנישואין והקידושין, שהרי "יחסי הכוחות" במציאות הגירושין נגזרים מיחסי הכוחות בחיי הנישואין. ראוי ונכון איפה לברר מדוע נקראים שניהם גרושים כלומר נפעלים ולא פועלים? איך יתכן ששניהם נפעלים ואף אחד מהם לא פועל ומגרש?
חז"ל במסכת פסחים (פ'ז) דורשים את הפסוק בשיר השירים (ח' י') "אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום" אמר רבי יוחנן "ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה". כלומר מי היא זאת שהמלך שלמה מכנה אותה "מוצאת שלום בעיניו" בעיני בעלה? זו שחשוב לה מאד לספר בבית אביה שהיא נמצאת שלימה בעיני בעלה ובעיני משפחתו והיא אהובה עליהם. לא זו שאוהבת את בעלה ומשפחתו, לא זו שטוב לה בביתם ונעים לה. אלא זו שהיא האהובה עליהם. היא זו שחשה שלימה, ומאוד חשוב לה לספר את שבחה שהיא נושאת חן והיא אהובה-שהיא נפעלת. עיקר היותה רדופה נובע מן הצורך לספר שהיא הצליחה בהליכותיה ובעידונה להפעיל רגשות אהבה כלפיה אצל בעלה ומשפחתו, שאוהבים אותה. זה שהיא אוהבת והיא הפועלת את מציאות האהבה זה לא מספיק. חשוב לה שידעו בבית אביה שבעלה וביתו פועלים אהבה כלפיה שהיא אהובה. רק כך היא נחשבת שלימה-כמוצאת שלום. השלמות באה לביטוי בהיותה אהובה, ולא רק בהיותה אוהבת.
הראני הרה"ג ר' מאיר קסלר שליט"א מרא דאתרא קדישא מודיעין עילית ת'ו את דברי ר' חיים מוולאז'ין בספרו רוח חיים על פרקי אבות (ו' א') על דברי רבי מאיר ש"כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... נקרא רע אהוב..." העוסק בתורה לשמה מקיים בלימודו את העולם כולו בכך שהוא נעשה כביכול שותף ליוצר בראשית. הוא מתרועע כביכול עם בורא העולם כי יש להם "עסק משותף" - יצירת העולם וקיומו. זאת ועוד הוא נקרא אהוב "כי לא די במה שאדם אוהב את הקב"ה כי אם צריך להשתדל שגם ה' יתברך יאהב אותו". על ידי עיסוקו בלימוד התורה לשמה - קיום רצון ה' יתברך מעורר האדם על עצמו את אהבת ה'. לא די בכך שהוא אוהב את ה',עיקר העניין בהיותו אהוב. ר' חיים וולוז'ינר מביא דוגמא לדבריו מאהבת איש ואישה: בברכת האירוסין תקנו אנשי כנסת הגדולה לברך "שמח תשמח רעים האהובים..." הרי כדי ששניים יהיו אהובים, שניהם צריכים לאהוב זה את זו וזו את זה, פעולת האהבה ההדדית יוצרת מציאות ששניהם אהובים. מדוע אם כן לא תקנו לברך שמח תשמח רעים האוהבים? היה מקום להחשיב את הפעולה שיוצרת תוצאה ולא את תוצאות הפעולה? מובן איפה שאם הם אוהבים זה את זה עדיין לא הגיעו לרום דרגת האהבה ולפסגת השמחה הנובעת ממנה. עיקר העניין דווקא בהיותם אהובים, כשכל אחד מפעיל את בן זוגו, גורם לאהבה שתחפץ ובכך נחשב הוא עצמו אהוב. אין די בכך שתאהב אתה את רעיתך או את זולתך. עיקר הקשר, פסגת הקרבה, שיא האהבה בא לביטוי  בהיותך אתה אהוב.
אמנם עבודה זו, בהיותה הדדית, באופן ששני בני הזוג יעסקו בלהיות אהובים תציב אותם יחד על פסגה נישאה. או אז ימצו שניהם את  האהבה במיטבה וישמחו שמחה עצומה באהבתם. מוסיף ר' חיים ואומר שאהבה זו ככל שתלך ותשגה, תלך ותתחזק, תעפיל לפסגות נישאות,תעמיק ותחדור לעומק הלבבות. תהיה שלמה "כשמחך יצירך בגן עדן מקדם". תהיה שוות ערך לשמחה ששימח הקב"ה את האדם הראשון, השיא של כל השמחות, שמחה של אהבת אמת. אפשר וצריך ללמוד מראיתו של ר' חיים מוולאז'ין שקשר הזוגיות, קשר האהבה בא לביטוי עוצמתי לאו דווקא בפעולה אישית אלא בהפעלת בן הזוג. כשכל אחד גורם לזולתו לאהוב אותו. כשאתה פועל אין די בכך, אין בזה ביטוי מספיק לקשר וחיבור. דווקא כשאתה במעשיך, בהליכותיך, בהנהגותיך, גורם לזולתך לאהוב אותך ואתה נפעל על ידו, אתה אהוב. או אז הקשר ביניכם בא לביטוי אמיץ וחזק, ביטוי אמיתי. אין לצפות שהאהבה תהיה טבעית ותתחולל מאיליה. יש להעיר ולעורר אותה, יש לגרום לה להיות חפיצה. אהבה יש להפעיל בחכמה, בנחת, ברצון טוב. נכון להשתדל להיות אהוב, זו הדרך ליצור קשר אמיץ ובר קיימא. פעולות של אחד המפעילות את השני וגורמות לו להתעורר ולפעול למולו. פעולות אלו בהיותן הדדיות יוצרות קשר טוב ונכון, פסגה של אהבה.
אפשר אולי להוסיף וללמוד: אנו מצווים "ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו' ה') דורשים חז"ל (יומא פ'ו) "עד שיהיה שם שמים מתאהב על ידך". לכאורה פרוש דברי חז"ל ששם שמים יהיה מתאהב על ידך זה פרוש של המילה ואהבת, להאהיב את שם ה' על זולתך. אין ציווי כזה בתורה הקדושה, מהו איפה פרוש דרשת חז"ל? אולי מותר להסביר בדברי חז"ל דבר נפלא: אל תטעה לחשוב שיש שני מושגים, יש מושג לאהוב ויש להאהיב. יש מצב של אהבה בלב שאינה ניכרת ואינה משפיעה אבל היא קיימת ויש מצב שהאהבה ניכרת ומשפיעה. זו טעות. כשאהבה לא שופעת ואינה עולה על גדותיה, לא משפיעה על הזולת, לא מפעילה אותו, מעיד הדבר על חיסרון בעצם האהבה. אם האהבה לא מפעילה, לא גורמת אהבה נוספת, לא מרשימה, לא ניכרת, היא עצמה לא מספיקה. היא לא חפצה דיה. יש צורך להמשיך וללבות את השלהבת עד שתהה עולה מאיליה. עד שתלך ותשפיע, עד שתאהיב או אז נגלית האהבה בתפארתה. "עד שיהיה שם שמים מתאהב על ידך". להאהיב זה עצם האהבה, זה לאהוב באמת. בזה מעמיקה ההבנה שפעולה של האדם עצמו אין בה די. אינה באה לידי ביטוי עד שלא יפעיל באהבתו אחרים, עד שלא ישפיע על זולתו. עד שלא יעיר ויעורר בעצם הנהגתו, עדין לא הגיע הוא עצמו לדרגת האהבה הראויה, הנדרשת. אין די בכך שתאהב. צור אהבה, השפע על סובבך. כך באהבת  ה'  וכך באהבת  דודים. אין די בכך שאתה אוהב, הפעל את זולתך, היה אהוב. זו פסגת הקשר והשייכות.
ברור אם כן שבני זוג שאהבתם לא עלתה בידם, לא השכילו להיות אהובים, נקראים גרושים. לא כי גרשו אותם. גרושים זה ההפך מאהובים. כמו שפסגת האהבה היא הפעלת הזולת, כך שפל המדרגה מתבטא בהקראם נפעלים באופן שלילי והם גרושים. מגורשים מעולם האהבה. "גרוש שנשא גרושה" שניהם נפעלים, שניהם לא אהובים, שניהם גרושים. שניהם החמיצו את מטרתם. לשניהם אין עדין את הסולם והדרך להגיע לעולם האהבה ולהשתמש בו, לטפס ולהעפיל לעיקר ציווי ה' "ואהבת את ה' אלוקיך".
אמנם אין להתיאש. הדרך קיימת, צריך ללכת בה. זה לא קל, זה אפילו מאד קשה אך אפשרי ונכון וראוי. במאמצים רבים יפתחו עולם רגשות אחר. ראוי, נעים, מעודן. ילמדו מניסיונם, יביטו לתוך עצמם, ישנו גישה וימצאו קשר שילך ויתחזק, ילך ויתפתח בכיוון הנכון.
ראוי לכל הבא בשערי הזוגיות המקודשת, ויותר ממנו למי שכבר עומד ומקודש בקשר הזוגיות להבין ולהפנים שעיקר עבודתו צריכה להיות נשיאת חן. עיקר ההשקעה צריכה להיות מכוונת להיות אהוב. אין זה מספיק לאהוב, יש לגרום לאהוב להיות אוהב בעצמו ובכך יהיה האוהב אהוב גם הוא. יש לזהות רצונות, שאיפות, לחבור אליהן, לזרום איתן בנועם, בתבונה, להשתדל למלא ולספק אותן. לא כמי שפורע חוב חלילה, לא כמשלם מס. יש להפוך את צרכי זולתך לצרכיך אתה או אז תערב ותנעם הדרך לשניכם. כפי שקיום התורה הקדושה, הלימוד לשמה וקיום מצוותיה גורם לאדם להיות אהוב על המצווה - נותן התורה, כך זיהוי רצונות ושאיפות בן הזוג, ההתחשבות בהן והפיכתן לחלק מרצונות ושאיפות האוהב יגרמו אהבה ואחוה שלום ורעות.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות