אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

טכניקה מול ערכים

כה סיון | 27.06.2011

בסוף פרשת יתרו אנו מצווים על בנית מזבח אדמה או אבני גזית אל המזבח עולים בכבש משופע. במפורש נאמר (שמות כ', כ'ג) "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו".
מסביר רש"י במקום : "על ידי המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך" ולכן אל תבנה כבש מדורג אלא משופע.
ר' ישמעאל המובא בילקוט שמעוני שואל "הרי הוא אומר (שמות כח') ועשה להם מכנסי בד?" כלומר הכהנים מצווים ללבוש מכנסיים בעת עבודתם במקדש אם כן בשרם מכוסה ע"י המכנסיים ואפילו ירחיבו את פסיעותיהם ויעלו במעלות על המזבח לא תגלה ערוותם, מה איפה פשר הציווי לעשות כבש משופע ולא מדורג הרי ערוותם מכוסה ולא תתגלה? ממשיך ר' ישמעאל ועונה "שלא יפסעו בו פסיעה גסה עליו" וכפי שרשי' בחומש מרחיב ומסביר "שהרחבת הפסיעות קרובה לגילוי ערווה ויש כאן מנהג בזיון"
כלומר: החשש אינו מפני שאבני המזבח או הכבש יראו את הערווה עצמה כי היא הרי מכוסה במכנסיים אלא מפני סוג הליכה כזה שללא כיסוי המכנסיים היה מגלה את הערווה שהרי הוא עצמו קרוב לגילוי ערווה והוא מנהג בזיון. ההליכה הזו ערותית היא ואינה ראויה על המזבח בעת עבודת הקודש הנהגה זו אינה נכונה ואינה יכולה להיות חלק מעבודת ה'.
אפשר ללמוד מכאן יסוד, ואם אפשר ללמוד יש ללומדו.
פתרון טכני טוב ככל שיהיה אינו פתרון לבעיה ערכית.
המכנסיים הם פתרון טכני, הכהן הלובש מכנסיים מונע בכך ראיית ערוותו על ידי המזבח. אך על המזבח בעת עבודת הקדש צריך להתנהג באופן ראוי ומכובד, לא מספיק לפתור את הבעיה באופן טכני. ההנהגה עצמה - כערך צריכה להיות ראויה ומכובדת מצד עצם ההנהגה. יש לו לכהן להלך עקב בצד אגודל ואגודל בצד עקב באופן שהליכתו תהיה צנועה ומכובדת, יש כאן צורך בפתרון ערכי המגדיר את ההנהגה עצמה.
מכנסיים הם חשובים ומועילים אך אינם מעדנים את הנוהג ופוסע על גבי המזבח הם אינם משמשים פתרון להנהגתו ולכן למרות מציאותם אנו מצווים  לנהוג בכבוד, בצניעות ובנועם ולשפר הליכתנו ואת הליכותינו בשעת עבודת הקודש, ההנהגה על גבי המזבח מהווה לימוד, כדברי חז"ל המובאים ברש"י בהמשך להנהגת האדם  כלפי זולתו. נהג בכבוד, בנימוס, בהערכה מצד עצמך..
הרעיון הנזכר מופיע באופן ממוקד לחיי זוגיות בגמרא במסכת סנהדרין (ז', י) הגמרא שם מביאה מספר ניבי חכמה עממיים, והאמוראים מוצאים להם סימוכין בפסוקים. האחרון ברשימה עוסק בעניני זוגיות ובנין הבית "ההוא דהוה כאמר ואזיל" בא מישהו אמר מימרת חכמה והלך. דבריו נאמרו בארמית והרי תרגומם לעברית: " כי רחמתיון הוא עזיזא – כשאהבתינו היתה עזה ביני לבין אשתי (רש"י) "אפותיא דספסירא שכיבן" יכולים היינו לחלוק ביננו מקום צר כמו רוחב הסייף, רוחב הסכין.  "השתא דלא עזיזא רחימתין" עכשיו שאהבתינו אינה עזה "פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לך" מקום רחב של שישים אמות אינו מספק אותנו, אין אנו יכולים לחיות בו בנועם.
אומר רב הונא שם בגמרא שדבר החכמה העממי הזה נובע מתוך עיון והבנת פסוקים מפורשים. בתחילה כתוב "ונועדתי לך שם ודברתי איתך מעל הכפורת" (שמות כ"ה) וידוע שגובה הארון היה תשעה טפחים והכפורת עוד טפח הרי כאן עשרה כלומר הקב"ה צמצם שכינתו כביכול עד לגובה עשרה טפחים מהקרקע על מנת לדבר עם משה אחר כך כתוב "והבית אשר בנה המלך שלמה לה' שישים אמה אורכו ועשרים רחבו ושלושים אמה קומתו" (מלכים א', י') כלומר, שהקב"ה צמצם כביכול שכינתו לשלושים אמה קומה ולבסוף כתוב "כה אמר ה' השמיים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי" (ישעיהו סו') שום מקום לא יכיל את כבוד ה' עלי אדמות. הנה אומר רב הונא כשהיתה אהבה גדולה בין כנסת ישראל לקב"ה, הקב"ה צמצם את שכינתו מאד ואחר- כך פחות ולבסוף בכלל לא. הרי שמתוך הפסוקים עולה ההבנה של אותו הלך.
אם נדייק בהבנת הגמרא לכאורה לא היה צורך בשלושה פסוקים, כל שניים מהם היו יכולים ללמד את דבר החכמה הנזכר אלא שכנראה הבין רב הונא עומק בתוך דבר ההלך כשיש אהבה עזה בין בני הזוג כלומר, כשיש שלמות עקרונית רוחב הסייף מספיק אין הפרעות , אין קשיים טכניים, מתוך מסקנה זו אפשר להבין את ההפך שכשאין אהבה עזה יש קשיים טכניים, אך ההלך ביקש לומר עומק נוסף שכשאין אהבה עזה אין פתרונות טכניים אפילו מקום מרווח ומפואר לא ישרה נינוחות ונועם על בני הזוג שאינם שלמים עקרונית זה עם זו ולכן צריכים ללמוד אנו כדברי ההלך מתוך שלושה פסוקים בדווקא והלימוד הוא כשיש אהבה עזה יש שלמות עקרונית שום קושי טכני לא יעכיר שלמות זו וכשאין אהבה עזה לא רק שהקשיים הטכניים מקשים ומעכירים את האווירה אפילו אם תהיה רוחה טכנית תהיה דירה נאה וכלים נאים ורוחה כלכלית אין בכוחם ליצור שלמות עקרונית, ליצור אהבה עזה. יש לנו להשקיע ביצירת חברות זיקה הדדית תקשורת נכונה השתתפות נתינה הענקה שייכות על מנת ליצור מצב של אהבה עזה ואז כל הבעיות הטכניות לא יפריעו ולא יעיבו על הזוגיות.
לא מעט בני זוג מתפתים להקל על קשיים בחייהם באופן טכני וחושבים אם נחליף דירה או נשנה מקום מגורים אם נתפרנס באופן אחר או נתלבש וננהג אחרת הכל יהיה בסדר. בדרך כלל שינויים אלו לא משפיעים לאורך זמן על מערכת היחסים הם אולי מקילים מעט, עצם השינוי יוצר צפייה ונכונות אך כל עוד לא עוסקים בעקרון עצמו במערכת היחסים בטיפוחה בבניתה בשיפורה יחזור המצב לקדמותו מהר מאד.  עזרים טכניים חיצוניים יכולים לעזור מעט אך לא לפתור בעיה . הוא אשר אמרנו פתרון טכני טוב ככל שיהיה אינו פתרון לבעיה ערכית - בכלל החיים, ובוודאי בחיי הזוגיות.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות