אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

זכות אישה בכתובה

א חשון | 02.11.2016

תביעת האישה לתשלום כתובתה לאחר שמיעת הצדדים ועיון בסיכומים בית סבור כי אין עילה להפסידה כתובתה מה שיש לדון האם אשה שאינה יכולה ללדת מסיבות רפואית כמו במקרה הנ"ל האם מפסידה את כתובתה הרמבם בפרק טו הלכות אישות הלכה ח כתב שהתה עשר שנים ולא ילדה והרי הוא יורה שכבת זרע כחץ חזקה החולי ממנה ותצא שלא בכתובה ויש לה תוספת לא תהיה פחותה מאיילונית שלא הכיר בה שיש לה תוספת כמו שנתבאר כוונתו למה שכתב בפרק כד סעיף ב איילונית שלא הכיר בה יש לה תוספת וכתב וראבד ותמהנו עליו על אילונית שלא הכיר למה יש לה תוספת וכתב הרב המגיד ודע בפרוש אמרו בירושלמי פרק ז הלכה ו אף באילונית שיש לה תוספת וזה דעת הגאונים וכן הסכימו בעל העיטור הרמב"ן והרשב"א כדברי רבנו וכתב בכסף משנה סעיף ב וכן כתב הריף כדברי הרמב"ם ובהגהות מימוניות בפרק טו באות ה וכן בסוטה פרק ארוסה דף כד משמע דיש כתובה לעקרה לזקנה היכא דנשאה בהיתר בספר תשובות רשי סימן עד כתב נשים שאמרו חכמים אין להם כתובה כגון אילונית יש לה תוספות שמוסיף לה בעלה ואשה עקרה לא הוזכרה להפסיד אפילו עיקר כתובתה שמא לא זכה ליבנות ממנה בפדר ד עמוד 216 בראשות הגאונים הדאיה אלישיב וזולטי פסקו באילונית שלא הכיר בה כשיטת הרמב"ם בשולחן ערוך סימן קטז סעיף ג אילונית אם לא הכיר בה דינה כחייבי לאוין שלא הכיר בה ובסעיף א כתב אם לא הכי בחייבי לאוין אין לה עיקר אבל תוספות יש לה וכתב הגרא ודלא כהראב"ד וחלקו עליו כל הפוסקים והסכמו לפירוש הריף והטעם כתב הט"ז דהתוספת אינו מצד תקנת חכמים אלא שחייב עצמו כל זמן שתרצה להיות אצלו הרי עמדה לפניו בתנאי שלה ורשי פירש שהתוספת כתובה מתנה בעלמא היא משום חיבת ביאה וכן כתב הטור אילונית אם לא היכיר בה אין לה כתובה אבל יש לה תוספת ולא הביא כלל את הראבד שחולק על הרמב"ם גם השולחן ערוך בסימן קטז הביא רק שיטת הרמב"ם וכתב הכנ"הג גם הבית יוסף בסיפרו הקצר לא הזכיר סברת הראב"ד כלל גם בעל המפה לא הגיה עליו כלום ואולי השמיטוה מפני שסברת הראב"ד היא יחידאה וכל הפוסקים חלוקים עליו וכיון שהוא יחידי בסברא זו אפילו המוחזק אינו יכול לישען עליו וכל שכן שפשט דברי הגמרא מוכיחים כאותם הפוסקים שסוברים שיש לה תוספת וכן כתב הגאון הרב בצרי בספר דיני ממונות עמוד קנח בכללי הקים לי בארץ ישראל אין יכול לומר קים לי נגד מרן בין ספרדים בין אשכנזים שקבלנו הוראות השו"ע אבל במקום שחלק הרמ"א ופסק כדעת אחרת יכול לומר קים לי כדעת הרמ"א במקרה דידן הרמ"א לא חלק על השו"ע ולכן אינו יכול לומר קים לי מקור דברים חכם צבי סא אבן השוהם סב חות יאיר כתב שכל מי שפוסק נגד מרן או הרמ"א הרי זה בכלל טועה בדבר משנה למסקנה בירשלמי כתב במפורש שיש לה תוספת ובתלמוד הבבלי לא מצינו שחולק וכל הפוסקים הגאונים הריף הרמבם הרמב"ן והרשב"א הרב המגיד הגאות מימוניות ושולחן ערוך פוסקים ואין אומרים קים לי כדעת יחיד נגד כל הפוסקים לכן מגיע לה תוספת כתובה בפרט במקרה שלנו האישה טוענת שהבעל הדביק אותה במחלה פיפימלונה וגרם לניתוח בצואר הרחם וכתוצאה מזה היא עקרה אומנם בית הדין לא נכנס לברר טענתה מאחר ואין אפשרות להוכיח בודאות טענתה לכן הבעל ישלם לאשתו בערך סך 178,250ש"ח תוספת כתובתה ופטור מעיקר כתובתה. א. הדירות בירושלים ועמנואל יחולקו שווה בשווה וכל צד שיבקש לקנות את חלקו של הצד השני במידה ושניהם יבקשו לרכוש את חלקו של הצד השני יעשו התמחרות ביניהם ויקוזז סכום המשכנתא והוצאות הבית כולל הארנונה. במידה ולא יצליחו למכור את הבתים בתוך 3 חודשים ימונו באי כח הצדדים לכונסי נכסים למכירת הדירות. ב. הדירות שהושכרו כל אחד זכאי מבני הזוג למחצית השכירות כך שהצדדים יעשו חישוב ביניהם ויקזזו את הסכום המגיע לכל אחד. ג. האישה תשלם לבעל מחצית מדמי שכירות ראויים מיום שנכנסה לדירה בירושלים, הבעל ישלם מחצית מדמי שכירות ראויים מיום שנכנס לגור בדירה בעמנואל. . ד. בית הדין מקבל את תביעת האישה לכתובתה אך ורק לתוספת כתובתה בסף 178,250 ₪. הרב מרדכי מזרחי בר אור- דיין לאור האמור פוסק בית הדין: א. בית הדין מוציא צו לפירוק שיתוף על השני הדירות הרשומות ע"ש הצדדים דירה א' ברחוב מאיר נקר 41/15 בירושלים ודירה ב' הנמצאת ברחוב חתם סופר 17/1 בעמנואל. ב. תמורת הדירה תחולק שווה בשווה בין הצדדים לאחר סילוק חוב המשכנתא על הדירות הנ"ל. ג. אם דירות אלו לא תימכרנה תוך 90 יום ממתן פסק דין זה בית הדין ימנה את באי כוח הצדדים לכונסי נכסים. ד. הדירה הנמצאת ברחוב הנרייטה סולד בפתח תקוה והרשומה ע"ש הבעל עוד בטרם הנישואין, תישאר לבעל בלבד. ה. על האישה לשלם לבעל דמי שימוש ראויים על הדירה בירושלים סך של 2,000 ₪ לחודש החל ביום 01/09/2015 ועד ליום פינוי הדירה בפועל. ו. על הבעל לשלם לאישה מחצית מדמי השכירות של הדירה בעמנואל שעמדה על סך של 1,700 ₪ לחודש דהיינו סך של 850 ₪ לחודש מיום 01/09/2015. ועד ליום פינוי הדירה בפועל. ז. על האישה לשלם לבעל מחצית מתשלום המשכנתא ששילם הבעל על הדירה בירושלים וזאת מיום 05/04/2015 בו הסתלקה האישה מהחשבון המשותף. ח. המיטלטלין שבדירות יחולקו שווה בשווה. ט. הבעל ישלם לאישה עבור תוספת כתובה סך של 178,250 ₪ שיקוזזו מחלקו במכירת הדירות. ניתן ביום כ' בתמוז התשע"ו26/07/2016 הרב זבדיה כהן - אב"ד הרב מרדכי מזרחי בר אור - דיין הרב דוד שני - דיין

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות