חוג הרופאים אגודת אנשי המדע, שומרי התורה בישראל בנשיאות הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א