אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת הסמכה והכרה במוסדות

אריה אשדת M.A חבר האגודה

08-9961844 אשכול
aeshdat@gmail.com
חבר ועדה

הרב שלום אביחי כהן M.A חבר האגודה

055-6680200 אשדוד
ac@therapynet.co.il
יו"ר הועדה