אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת הסמכה

אריה אשדת M.A חבר האגודה

08-9961844 אשכול
aeshdat@gmail.com
חבר ועדה

הרב שלום אביחי כהן M.S.W חבר האגודה

055-6680200 בני ברק
ac@therapynet.co.il
יו"ר הועדה

טל נחום B.A חבר האגודה

026321601 ירושלים
tal@ynrcollege.org
חבר ועדה